Sayo Fujita "Hokora"

Hokora #1

Hokora #1
2011| H14 x W14 x D14.5cm

Hokora #2

Hokora #2
2011 | H10 x Dia25cm

Hokora #3

Hokora #3
2011 | H15 x Dia12cm

Hokora #4

Hokora #4
2011 | H7 x W20 x D14cm

Hokora #8

Hokora #8
2013 | H20.0 x Dia22cm

Hokora #1
Hokora #2
Hokora #3
Hokora #4
Hokora #8

Artist :