Warashi

Shiseizu

Shiseizu
2017 | 88.0 x 44.0cm

Syuntokumaru

Syuntokumaru
2017 | 44.0 x 88.0cm

King of Peacock Voyage

King of Peacock Voyage
2017 | 17.0 x 20.5 x 3.0cm

Shiseizu
Syuntokumaru
King of Peacock Voyage

Artists : Hitoshi Karasawa